Talenten Motivatie Analyse

Talenten Motivatie Analyse

Talenten Motivatie Analyse

TMA-logo

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de Talentenanalyse de mens centraal. De Talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De Talentenanalyse wordt toegepast voor selectie-, ontwikkeling-, mobiliteit-, beroepskeuze- en reïntegratievraagstukken.

De Talentenanalyse

Met de Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Uniek aan deze methode is dat er een relatie ligt tussen de de drijfveren en talenten en de ontwikkelbaarheid van 48 van de 53 onderkende competenties. De Talentenanalyse neemt circa een uur in beslag middels een ipsatieve (computer)vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit stellingen, gedragsitems waaruit steeds gekozen dient te worden welke het beste bij de invuller past. Op genuanceerde wijze worden zo de drijfveren van de kandidaat ontrafeld. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten. Hiermee wordt een zeer goed beeld verkregen over de blauwdruk van de persoon.

Je ontvangt een genuanceerde kandidaatrapportage welke positief talent- en ontwikkelingsgericht is geformuleerd (er is geen goed of slecht maar slechts een objectief beeld van de drijfveren en talenten). Hierdoor worden de uitkomsten meestal direct herkend en geaccepteerd door de persoon die de analyse heeft gemaakt. Een voorbeeld kandidaatrapportage kun je hier downloaden.

TMA

Het resultaat van een Talentanalyse is een goed inzicht in de kwaliteiten en valkuilen, ontwikkelactiviteiten en kan tevens basis zijn voor een goed coachingadvies.

De Talenten Motivatie Analyse rapporteert de drijfveren en de vertaling naar gedrag op de volgende deelgebieden:

 • Emotionele balans:
  Dit gebied brengt onder andere persoonlijkheidstrekken zoals eigenwaarde, ontzag, steunbehoefte en zelfvertrouwen in kaart. De emotionele balans geeft een indicatie van de manier waarop een kandidaat kan omgaan met stressvolle situaties en is de rode draad door het talentenprofiel van de kandidaat.
 • Motieven:
  Dit gebied geeft de persoonlijkheidstrekken aan waardoor personen gemotiveerd worden zoals erkenning, ambitie en afwisseling. Met andere woorden: datgene waardoor de kandidaat gemotiveerd wordt om prestaties te leveren. Op deze wijze kan gekeken worden naar de belangrijkste motieven van de kandidaat, die hem of haar kunnen stimuleren. Als, bij voorbeeld, een verkoper zeer sterk gemotiveerd wordt door prestatie wil dat zeggen dat hij graag en waarschijnlijk goed presteert als er een competitie-element is ingebouwd in zijn werk.
 • Sociale talenten:
  De belangrijkste persoonlijkheidstrekken op dit gebied zijn het inlevingsvermogen van de kandidaat, de mate van hulpvaardigheid en sociabiliteit.Deze en een aantal andere trekken bepalen samen en in combinatie met elkaar hoe de kandidaat zich gedraagt in relatie tot anderen.
 • Beïnvloedende talenten:
  Op dit gebied geeft de Talenten Motivatie Analyse onder andere aan in welke mate de kandidaat over energie beschikt om zaken voor elkaar te krijgen, dominant optreedt en volhardend is. Deze talenten zijn van belang voor het vermogen van de kandidaat om anderen te beïnvloeden in de door zijn of haar gewenste richting.
 • Leidinggevende talenten:
  De talenten op dit gebied bestaan onder andere uit besluitvaardigheid, onafhankelijkheid en leiderschap. Deze talenten zijn van belang om adequaat beslissingen te kunnen nemen en de organisatie de gewenste richting op te sturen.
 • Organisatie talenten:
  Dit gebied geeft de persoonlijkheidstrekken aan die relevant zijn voor de wijze waarop personen hun werk en leven organiseren en de houding die zij aannemen ten aanzien van orde/structuur en pragmatisme. Deze talenten geven dus aan in hoeverre de persoon behoefte heeft aan een planmatige aanpak, ordening en netheid. Ook wordt er gekeken naar de mate waarin iemand nuttig en praktisch zijn werk en leven in wil richten.
 • Talenten radar:
  De Talenten-radar geeft een grafisch en cijfermatig overzicht van de normscores van de kandidaat. De antwoorden die op de stellingen zijn gegeven, worden vergeleken met een normgroep en omgerekend naar een 9-puntschaal (Stanine). Bij de stanine (afkorting van “standard nine”) worden de scores van de normgroep in negen klassen verdeeld. Dit gebeurt zodanig dat de stanine nagenoeg een standaardverdeling heeft met een gemiddelde van 5 en een standaarddeviatie van 2.
TMA-radar

Meer weten?  Lees dan verder over de toegevoegde waarde. Geïnteresseerd wat de Talenten Motivatie Abalyse voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met mij op.

Meer informatie vind je hier.